Generalát, Rím

Dôležité

 

„Na všetkom, čo robia krásni ľudia, ostáva pečať krásna.“

Každá sestra má výsadu slúžiť Božiemu ľudu skrze svoju modlitbu, pôst, utrpenie a službu v akejkoľvek forme. Našou službou je:

- školská katechéza: Sestry vyučujú na štátnych a cirkevných základných a stredných školách náboženstvo a iné predmety V školskom prostredí sa sestry venujú aj duchovnej službe – organizovanie a vedenie duchovných obnov a exercícií pre žiakov a pedagógov, príprava aktivít v rámci liturgického roku a iných slávnostných príležitostí.  

- farská katechéza: Venujeme sa deťom, mládeži, ale i starým a opusteným ľuďom v našich farnostiach. Je nevyhnutné darovať svoj čas i ochotu deliť sa s tými, ktorí sú na pokraji, či už materiálne alebo na pokraji ducha, a túžia po vzájomnom zdieľaní sa. Vo farnostiach vedieme detské spevokoly a schádzame sa na modlitbových stretnutiach s mladými, spoločne organizujeme príležitostné akcie.

- starostlivosť o chrámy: Ich čistota, výzdoba, krása liturgických rúch sú tiež výsledkom našej mravenčej práce.

- život v kláštore: Za múrmi kláštora je našou prvoradou službou modlitba a každodenné skutky lásky a milosrdenstva voči tým, ktorí k nám prichádzajú. Tí, ktorí chcú pobudnúť v tichu a modlitbe niekoľko dní, majú možnosť zostať v našich spoločenstvách a načerpať duchovné aj fyzické sily.

V čase ručnej práce môžeme niekedy aj ústami, ak sa to dá – a keď nie ústami, tak srdcom chváliť Boha. „Pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne“ (Kol 3,16). I v zamestnaní máme povinnosť modliť sa a ďakovať Bohu. On dáva rukám silu k práci, svojou pravdou osvecuje rozum. Takým spôsobom nadobudneme sústredenosť ducha, naučíme sa pri každom skutku vzbudzovať úmysel páčiť sa Bohu, prosiť o úspech a ďakovať za všetko. Treba spájať modlitbu s prácou. (Sv. Bazil Veľký, OP 37)

Diakonia – zasvätená služba, ktorá vyplýva z nášho spojenia s Otcom, Synom a Svätým Duchom je vlastná rehoľnému životu. Vďaka tomuto vzťahu so Svätou Trojicou sme schopné slúžiť iným.

Nikto nie je schopný prijať všetky duchovné dary, lebo milosť Svätého Ducha sa udeľuje podľa jeho vôle.

Boží plán v dejinách ľudstva uskutočníme jedine spoločne.

 

 

 

 

 

 
Zostúpenie Sv. Ducha

"Svätý Duch dvíha srdcia do výšav, slabých vedie za ruku a pokročilých zdokonaľuje. On osvecuje tých, ktorí sú očistení od všetkej špiny, a robí ich duchovnými." sv. Bazil Veľký

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky

3. 5. 2017: Púť sestier do mesta Máriapócs – aj s fotogalériou

3. 5. 2017: Týždeň modlitieb za duchovné povolania 2017 – aj s modlitbou na stiahnutie

4. 4. 2017: Aký je môj Boh – pôstne pookriatie pre dievčatá – aj s fotogalériou

21. 3. 2017: Duchovná obnova pre ženy Pánom milovaná – aj s fotogalériou

26. 2. 2017: Doplnená fotogaléria zo sánkovačky v Zamutove

6. 2. 2017: Stretnutie zasvätených v bratislavskej eparchii s vladykom Petrom – aj s fotogalériou

4. 2. 2017: Stretnutie zasvätených s vladykom Milanom – aj vo fotogalérii

3. 2. 2017: Odpustová slávnosť – sviatok Troch svätých svätiteľov (2017)  – aj vo fotogalérii

4. 1. 2017: Stretnutie našich sestier v deň sviatku nášho zakladateľa – aj vo fotogalérii

4. 1. 2017: Príprava žiakov na vianočnú burzu v našom kláštore – aj vo fotogalérii

3. 1. 2017: Mladí ikonopisci a koledovanie Dobrej noviny aj vo fotogalériách

21. 12. 2016: Ako ožil príbeh z Tammiru – aj s fotogalériou

7. 12. 2016: Poznáme nové vedenie našej viceprovincie – aj vo fotogalérii

30. 11. 2016: Predvečer otvorenia V. viceprovinciálnej kapituly

 

Staršie