Generalát, Rím

Dôležité

 

2 % z dane

2. 12. 2011

Posledný deň kapituly sme začali tiež slávením Najsvätejšej Eucharistie, počas ktorej sme zvolávali Svätého Ducha. V príhovore nás o. Polykarp Jacoš OSBM povzbudil slovami o jednote a láske, ktorá dokonale utvára vzťah Najsvätejšej Trojice. „Jednota závisí od lásky. Ak sa zničí láska, zničí sa jednota.“ Ďalej hovoril o odpustení, ktoré je jediným prostriedkom na uzdravenie a rast lásky a jednoty v spoločenstve.

Súčasťou programu posledného dňa kapituly bola aj voľba predstavenej viceprovincie a jej rady.
Novú viceprovinciálnu kúriu tvoria:

  • sr. Helena Šimková OSBM       Predstavená viceprovincie
  • sr. Veronika Vislocká OSBM     1. radkyňa a zástupkyňa
  • sr. Gabriela Hlinková OSBM     2.radkyňa
  • sr. Pavla Dutková OSBM          3. radkyňa
  • sr. Emélia Turčaníková OSBM  4. radkyňa

Čítajte viac...

 

1. 12. 2011

O. viceprovinciál Jaroslav Štelbaský CSsR nás slávením Eucharistie a povzbudením v prednáške duchovne voviedol do ďalšieho dňa našej kapituly. K téme koinonia nám ponúkol bohaté množstvo impulzov, predovšetkým z Božieho slova a Kenotickej cesty. „Spoločenstvo odzrkadľuje hĺbku a bohatstvo tajomstva života Najsvätejšej Trojice. V spoločenstve prežívame svoju vieru v úprimnom vzájomnom porozumení, úcte a dôvere, v srdečnom a láskavom vzťahu, jemnosti a nežnosti jedna voči druhej.“ (bod 97 Kenotickej cesty).

Čítajte viac...

 

30. 11. 2011

Druhý deň kapituly sme začali utierňou a slávením Eucharistie, ktorú celebroval o. ThDr. Milan Lach SJ. Po spoločnej modlitbe nás otec Milan povzbudil slovom o diakonii. „Najväčším  a nevyčerpateľným zdrojom pre vašu diakoniu je Evanjelium. Našou diakoniou je predovšetkým uskutočňovať Božie slovo tam, kde sme. Ježiš Kristus nám zanechal konkrétny model diakonie pri poslednej večeri (Jn 13), keď zjavuje program lásky a služby pre svojich učeníkov.“

Čítajte viac...

 

29. 11. 2011

Prvý deň našej kapituly sme začali spoločnou modlitbou utierne a slávením Eucharistie. Potom nasledovalo oficiálne otvorenie kapituly predstavenou viceprovincie sr. Helenou Šimkovou OSBM. Do prvého dňa kapituly nás voviedol o. protoihumen Vladimír Sedláček OSBM povzbudzujúcim slovom, aby sme hľadali a strážili si Božiu lásku v našich srdciach. Zdôraznil tiež, že rehoľník je dnes pozvaný k metanoi, čím poukázal na vzácnosť prítomnej chvíle, ktorú nám Boh dáva na naše obrátenie.
Po prednáške nasledovalo úvodné stretnutie, na ktorom sa nám ako prvá prihovorila generálna predstavená M. Miriam Claire Kowal OSBM.

Čítajte viac...

 

28. 11. 2011

V  spoločenstve všetkých sestier našej viceprovincie, za prítomnosti vladyku Milana Chautura CSsR, protopresbytera o. Miroslava Pohára, generálnej predstavenej Miriam Claire Kowal OSBM a generálnej radkyne sr. Naukracie Závackej OSBM sme otvorili IV. viceprovinciálnu kapitulu. Podvečer sme sa stretli na spoločnej modlitbe večierne a  po nej nasledoval najdôležitejší okamih - slávenie Eucharistie, pri ktorej sme prosili o pomoc a  o svetlo Svätého Ducha pre začaté dielo. Pán nás skrze vladyku obdaril aj mocným slovom a  povzbudením, keď nás pozval k  zamysleniu sa nad najväčším nebezpečenstvom rehoľných komunít - odosobnenosťou vo všetkých oblastiach nášho života. Práve tá plodí formálne vzťahy a  vytvára komunitu iba ako skupinu osôb, ktoré sú si vzájomne vzdialené.

Čítajte viac...

 
Viac článkov...
Pascha

Christos voskrese!
Voistinu voskrese!  

„Anjel pri hrobe povedal svätým ženám,
ktoré prišli s voňavkami:
Vonné masti patria zosnulým,
ale Kristus je nesmrteľný.   
Preto volajte: Pán vstal z mŕtvych
a daroval svetu veľké milosrdenstvo.“

Požehnané a milostiplné sviatky Paschy,
radosť, pokoj a pravý život
od Vzkrieseného Pána
Vám prajú a vyprosujú

sestry baziliánky

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky

12. 3. 2018: Výlet do Tatier – zážitky aj vo fotogalérii

14. 2. 2018: Deň zasvätených košickej eparchie – aj s fotogalériou

13. 2. 2018: Odpustová slávnosť troch svätiteľov – aj vo fotogalérii

13. 2. 2018: Duchovná obnova pred sviatkom sv. Bazila – aj s fotogalériou

5. 2. 2018: Doplnené informácie o koledníkoch Dobrej noviny a závere roka 2017 s mladými v Trebišove – aj s fotogalériami

 

Staršie