Generalát, Rím

Dôležité

 

28. 11. 2011

V  spoločenstve všetkých sestier našej viceprovincie, za prítomnosti vladyku Milana Chautura CSsR, protopresbytera o. Miroslava Pohára, generálnej predstavenej Miriam Claire Kowal OSBM a generálnej radkyne sr. Naukracie Závackej OSBM sme otvorili IV. viceprovinciálnu kapitulu. Podvečer sme sa stretli na spoločnej modlitbe večierne a  po nej nasledoval najdôležitejší okamih - slávenie Eucharistie, pri ktorej sme prosili o pomoc a  o svetlo Svätého Ducha pre začaté dielo. Pán nás skrze vladyku obdaril aj mocným slovom a  povzbudením, keď nás pozval k  zamysleniu sa nad najväčším nebezpečenstvom rehoľných komunít - odosobnenosťou vo všetkých oblastiach nášho života. Práve tá plodí formálne vzťahy a  vytvára komunitu iba ako skupinu osôb, ktoré sú si vzájomne vzdialené. Vladyka Milan nás tiež pozval, aby sme hľadali Kristovu tvár najprv v srdci svojej komunity, aby sme tak mohli skutočne vykročiť do sveta. Je nevyhnutné, zdôraznil, budovať osobný vzťah s  Bohom i  so sestrou, ktorá žije vedľa mňa. Prostriedkami na budovanie živej komunity a  vzťahov v  nej sú spoločná modlitba, spoločné komunitné aktivity, kde sa sestry môžu vzájomne stretnúť a  zdieľať svoje radosti i  bolesti. Žijeme v dobe diplomatických a mediálnych vzťahov, mnohé vzťahy sa vytvárajú len skrze techniku – virtuálne. Práve sestry môžu prehriať tento chlad sveta svojím osobným prístupom.

 

Po sv. liturgii sme sa so symbolmi – svieca, Sv. Písmo, Konštitúcie, kľúče a  pečiatka – premiestnili v sprievode za spevu tropára k  Sv. Duchu do kapitulárnej miestnosti, kde sme modlitbou Carju nebesnyj opäť vzývali Božieho Ducha, aby prenikol každú chvíľu kapituly. Aj na tomto mieste sa nám vladyka prihovoril: „Hľadiac na maličku provinciu, sa môžeme pýtať, čo zmôže hŕstka žien v  takom veľkom svete? Ale pozrime sa na Abraháma, z  ktorého Boh učinil veľký národ, alebo na dvanásť apoštolov, na ktorých založil Ježiš svoju Cirkev. Nebola to kvantita, s  ktorou Boh začínal. Ich sila však spočívala v  jednote...“
Po programe sme sa s  veľkou radosťou odobrali na  slávnostnú večeru.  Nech je Bohu vďaka za  taký požehnaný čas.     

---> Fotogaléria

 
Veľký pôst

"Pretože sme sa nepostili, stratili sme raj. Postime sa teda, aby sme sa tam opäť mohli vrátiť! sv. Bazil Veľký

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky