Generalát, Rím

Dôležité

 

1. 12. 2011

O. viceprovinciál Jaroslav Štelbaský CSsR nás slávením Eucharistie a povzbudením v prednáške duchovne voviedol do ďalšieho dňa našej kapituly. K téme koinonia nám ponúkol bohaté množstvo impulzov, predovšetkým z Božieho slova a Kenotickej cesty. „Spoločenstvo odzrkadľuje hĺbku a bohatstvo tajomstva života Najsvätejšej Trojice. V spoločenstve prežívame svoju vieru v úprimnom vzájomnom porozumení, úcte a dôvere, v srdečnom a láskavom vzťahu, jemnosti a nežnosti jedna voči druhej.“ (bod 97 Kenotickej cesty). Osobitne zameral našu pozornosť na cnosť nežnosti a ako jej zosobnenie nám na podklade evanjeliových udalostí prestavil Presvätú Bohorodičku.

 

---> Fotogaléria

 
Veľký pôst

"Pretože sme sa nepostili, stratili sme raj. Postime sa teda, aby sme sa tam opäť mohli vrátiť! sv. Bazil Veľký

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky