Generalát, Rím

Dôležité

 

2 % z dane
Videla som Pána!“ zvolá Mária z Magdaly, ktorá svojim bratom i nám ponúka čosi oveľa vzácnejšie než len rozprávanie o istej udalosti. Mária prichádza a ponúka osobne svedectvo, vlastnú skúsenosť so Vzkrieseným. Súčasný človek nepotrebuje množstvo informácií, ale autentických svedkov, ktorí sami videli a prežívali.

Prvou zvestovateľkou najradostnejšej udalosti bola žena. Kto chce vidieť Pána a prežívať jeho vzkriesenie, nech ho celým telom i dušou hľadá. Aké bolo hľadanie Márie z Magdaly?

  • keď iní v bolesti a možno aj pohoršení utekajú, ona hľadajúc zostáva... (Mt 27, 56)

  • keď iní oddaní smútku a nevere sedia za zatvorenými dverami svojich príbytkov, ona ide a delí sa so svojou radosťou... (Mk 16, 9 – 11)

  • starostlivo sprevádza Ježišovo mŕtve telo, aby presne vedela, kde ho uložia (Mk 15, 47)

  • ona prvá kráča na svitaní pomazať jeho telo... a je to opäť ona, ktorá uteká oznámiť učeníkom: „Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili.“ (Jn 20, 2)

...hoci po prezretí hrobu Peter a Ján odchádzajú, Mária z Magdaly zostáva. „Žena, prečo plačeš?“ „Vzali môjho Pána a neviem, kde ho položili.“

Nie je táto Máriina skúsenosť často aj našou skúsenosťou? Veď aj ty a ja tak často strácame svojho Pána. Vplyvom zloby tohto sveta, vplyvom prehnaných starostí všedného života a najrozličnejších žiadostivostí sa nám zahmlieva pohľad viery. Ako Mária sa ocitáme pri prázdnom hrobe. Chýba nám živý Spasiteľ! Vieme to aj nariekame, len nehľadáme. Mária nás prevyšuje v tom, že neúnavne hľadá. Nepoddáva sa tak ľahko beznádeji ani vtedy, keď si Ježiša pomýli so záhradníkom. Ježiš ako Dobrý pastier volá svoje ovečky po mene. A tak sa zjavuje aj Márii. Volá ju po mene: „Mária!“ Ona v tom vzrušujúcom okamihu nenachádza žiadne iné oslovenie než „Rabbuni!“ Dve slovíčka nesú v sebe všetko – hriech i milosť, čas i večnosť, Boh i človek!

Môj Pán žije!

Toto je osobné veľkonočné prežitie.

Skrze aké slovo sa náš Spasiteľ zjavil v tvojom i mojom živote? A aká bola odpoveď?

Mária túži padnúť k nohám Vzkrieseného, objať ich a už nikdy ich nepustiť zo svojich rúk. No posolstvo Paschy je pre ňu celkom iné: „...choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu“ (Jn 20, 17). A tak sa Máriino osobné stretnutie so Vzkrieseným Spasiteľom mení na službu.

Brat, sestra, nech tieto dni Svätej Paschy plynú aj pre teba ako jedna osobná skúsenosť so Vzkrieseným Spasiteľom, aby si práve vďaka jeho dotyku bol/a ochotný/á odpovedať na poslanie, ku ktorému ťa pozýva. „Choď a zvestuj, čo si videl/a/!“

 
Pascha

Christos voskrese!
Voistinu voskrese!  

„Anjel pri hrobe povedal svätým ženám,
ktoré prišli s voňavkami:
Vonné masti patria zosnulým,
ale Kristus je nesmrteľný.   
Preto volajte: Pán vstal z mŕtvych
a daroval svetu veľké milosrdenstvo.“

Požehnané a milostiplné sviatky Paschy,
radosť, pokoj a pravý život
od Vzkrieseného Pána
Vám prajú a vyprosujú

sestry baziliánky

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky

12. 3. 2018: Výlet do Tatier – zážitky aj vo fotogalérii

14. 2. 2018: Deň zasvätených košickej eparchie – aj s fotogalériou

13. 2. 2018: Odpustová slávnosť troch svätiteľov – aj vo fotogalérii

13. 2. 2018: Duchovná obnova pred sviatkom sv. Bazila – aj s fotogalériou

5. 2. 2018: Doplnené informácie o koledníkoch Dobrej noviny a závere roka 2017 s mladými v Trebišove – aj s fotogalériami

 

Staršie