Generalát, Rím

Dôležité

 

2 % z dane

28. 11. 2011

V  spoločenstve všetkých sestier našej viceprovincie, za prítomnosti vladyku Milana Chautura CSsR, protopresbytera o. Miroslava Pohára, generálnej predstavenej Miriam Claire Kowal OSBM a generálnej radkyne sr. Naukracie Závackej OSBM sme otvorili IV. viceprovinciálnu kapitulu. Podvečer sme sa stretli na spoločnej modlitbe večierne a  po nej nasledoval najdôležitejší okamih - slávenie Eucharistie, pri ktorej sme prosili o pomoc a  o svetlo Svätého Ducha pre začaté dielo. Pán nás skrze vladyku obdaril aj mocným slovom a  povzbudením, keď nás pozval k  zamysleniu sa nad najväčším nebezpečenstvom rehoľných komunít - odosobnenosťou vo všetkých oblastiach nášho života. Práve tá plodí formálne vzťahy a  vytvára komunitu iba ako skupinu osôb, ktoré sú si vzájomne vzdialené. Vladyka Milan nás tiež pozval, aby sme hľadali Kristovu tvár najprv v srdci svojej komunity, aby sme tak mohli skutočne vykročiť do sveta. Je nevyhnutné, zdôraznil, budovať osobný vzťah s  Bohom i  so sestrou, ktorá žije vedľa mňa. Prostriedkami na budovanie živej komunity a  vzťahov v  nej sú spoločná modlitba, spoločné komunitné aktivity, kde sa sestry môžu vzájomne stretnúť a  zdieľať svoje radosti i  bolesti. Žijeme v dobe diplomatických a mediálnych vzťahov, mnohé vzťahy sa vytvárajú len skrze techniku – virtuálne. Práve sestry môžu prehriať tento chlad sveta svojím osobným prístupom.

 

Po sv. liturgii sme sa so symbolmi – svieca, Sv. Písmo, Konštitúcie, kľúče a  pečiatka – premiestnili v sprievode za spevu tropára k  Sv. Duchu do kapitulárnej miestnosti, kde sme modlitbou Carju nebesnyj opäť vzývali Božieho Ducha, aby prenikol každú chvíľu kapituly. Aj na tomto mieste sa nám vladyka prihovoril: „Hľadiac na maličku provinciu, sa môžeme pýtať, čo zmôže hŕstka žien v  takom veľkom svete? Ale pozrime sa na Abraháma, z  ktorého Boh učinil veľký národ, alebo na dvanásť apoštolov, na ktorých založil Ježiš svoju Cirkev. Nebola to kvantita, s  ktorou Boh začínal. Ich sila však spočívala v  jednote...“
Po programe sme sa s  veľkou radosťou odobrali na  slávnostnú večeru.  Nech je Bohu vďaka za  taký požehnaný čas.     

---> Fotogaléria

 
Pascha

Christos voskrese!
Voistinu voskrese!  

„Anjel pri hrobe povedal svätým ženám,
ktoré prišli s voňavkami:
Vonné masti patria zosnulým,
ale Kristus je nesmrteľný.   
Preto volajte: Pán vstal z mŕtvych
a daroval svetu veľké milosrdenstvo.“

Požehnané a milostiplné sviatky Paschy,
radosť, pokoj a pravý život
od Vzkrieseného Pána
Vám prajú a vyprosujú

sestry baziliánky

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky

12. 3. 2018: Výlet do Tatier – zážitky aj vo fotogalérii

14. 2. 2018: Deň zasvätených košickej eparchie – aj s fotogalériou

13. 2. 2018: Odpustová slávnosť troch svätiteľov – aj vo fotogalérii

13. 2. 2018: Duchovná obnova pred sviatkom sv. Bazila – aj s fotogalériou

5. 2. 2018: Doplnené informácie o koledníkoch Dobrej noviny a závere roka 2017 s mladými v Trebišove – aj s fotogalériami

 

Staršie