Generalát, Rím

Dôležité

 

2 % z dane

29. 11. 2011

Prvý deň našej kapituly sme začali spoločnou modlitbou utierne a slávením Eucharistie. Potom nasledovalo oficiálne otvorenie kapituly predstavenou viceprovincie sr. Helenou Šimkovou OSBM. Do prvého dňa kapituly nás voviedol o. protoihumen Vladimír Sedláček OSBM povzbudzujúcim slovom, aby sme hľadali a strážili si Božiu lásku v našich srdciach. Zdôraznil tiež, že rehoľník je dnes pozvaný k metanoi, čím poukázal na vzácnosť prítomnej chvíle, ktorú nám Boh dáva na naše obrátenie.
Po prednáške nasledovalo úvodné stretnutie, na ktorom sa nám ako prvá prihovorila generálna predstavená M. Miriam Claire Kowal OSBM. Matka Miriam nás upozornila na fakt, že čas, ktorý začíname, je pozoruhodný, lebo je časom lásky pre každú osobne, ako aj pre spoločenstvo i celý baziliánsky rád. „Sv. Duch je uprostred nás,“ povedala, „a z toho pre nás plynú aj isté úlohy. Prvou je náčúvať Božiemu Duchu, lebo on hovorí skrze každú z nás. Druhou úlohou, ba až povinnosťou je hovoriť pravdu, akú nám Duch zjavil. Treťou úlohou je pozorne načúvať každej sestre a hľadať pravdu, ktorú hovorí. Stretli sme sa vo viere, preto spoločne hľadajme, čo je Božia vôľa pre naše spoločenstvo. Nebojte sa.“
Po duchovných impulzoch sme v prvý deň kapituly pokračovali úvodnými oficialitami.

 

---> Fotogaléria

 

 
Pascha

Christos voskrese!
Voistinu voskrese!  

„Anjel pri hrobe povedal svätým ženám,
ktoré prišli s voňavkami:
Vonné masti patria zosnulým,
ale Kristus je nesmrteľný.   
Preto volajte: Pán vstal z mŕtvych
a daroval svetu veľké milosrdenstvo.“

Požehnané a milostiplné sviatky Paschy,
radosť, pokoj a pravý život
od Vzkrieseného Pána
Vám prajú a vyprosujú

sestry baziliánky

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky

12. 3. 2018: Výlet do Tatier – zážitky aj vo fotogalérii

14. 2. 2018: Deň zasvätených košickej eparchie – aj s fotogalériou

13. 2. 2018: Odpustová slávnosť troch svätiteľov – aj vo fotogalérii

13. 2. 2018: Duchovná obnova pred sviatkom sv. Bazila – aj s fotogalériou

5. 2. 2018: Doplnené informácie o koledníkoch Dobrej noviny a závere roka 2017 s mladými v Trebišove – aj s fotogalériami

 

Staršie