Generalát, Rím

Dôležité

 

2 % z dane

1. 12. 2011

O. viceprovinciál Jaroslav Štelbaský CSsR nás slávením Eucharistie a povzbudením v prednáške duchovne voviedol do ďalšieho dňa našej kapituly. K téme koinonia nám ponúkol bohaté množstvo impulzov, predovšetkým z Božieho slova a Kenotickej cesty. „Spoločenstvo odzrkadľuje hĺbku a bohatstvo tajomstva života Najsvätejšej Trojice. V spoločenstve prežívame svoju vieru v úprimnom vzájomnom porozumení, úcte a dôvere, v srdečnom a láskavom vzťahu, jemnosti a nežnosti jedna voči druhej.“ (bod 97 Kenotickej cesty). Osobitne zameral našu pozornosť na cnosť nežnosti a ako jej zosobnenie nám na podklade evanjeliových udalostí prestavil Presvätú Bohorodičku.

 

---> Fotogaléria

 
Pascha

Christos voskrese!
Voistinu voskrese!  

„Anjel pri hrobe povedal svätým ženám,
ktoré prišli s voňavkami:
Vonné masti patria zosnulým,
ale Kristus je nesmrteľný.   
Preto volajte: Pán vstal z mŕtvych
a daroval svetu veľké milosrdenstvo.“

Požehnané a milostiplné sviatky Paschy,
radosť, pokoj a pravý život
od Vzkrieseného Pána
Vám prajú a vyprosujú

sestry baziliánky

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky

12. 3. 2018: Výlet do Tatier – zážitky aj vo fotogalérii

14. 2. 2018: Deň zasvätených košickej eparchie – aj s fotogalériou

13. 2. 2018: Odpustová slávnosť troch svätiteľov – aj vo fotogalérii

13. 2. 2018: Duchovná obnova pred sviatkom sv. Bazila – aj s fotogalériou

5. 2. 2018: Doplnené informácie o koledníkoch Dobrej noviny a závere roka 2017 s mladými v Trebišove – aj s fotogalériami

 

Staršie