Generalát, Rím

Dôležité

 

2 % z dane

8. júla 2013 bola v Ríme otvorená X. Generálna kapitula sestier Rádu sv. Bazila Veľkého. Archijerejskej Svätej Liturgii predsedal vladyka Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi. Okrem iného sa nám vladyka vo svojej homílii prihovoril takto: „Drahé sestry, na začiatku 3. tisícročia kresťanstva, Božia prozreteľnosť kladie pred vás vykonanie vážnych úloh. Ako Bohu zasvätené osoby ste povinné byť soľou zeme a svetlom sveta, jedinečným znakom a modelom vernosti kresťanskému povolaniu a nasledovaniu evanjeliových rád chudoby, čistoty a poslušnosti. Naši súčasníci potrebujú svedkov, prorokov a príklady nasledovania, osobitne v krajinách, kde Cirkev trpí a je prenasledovaná...“

Pred začiatkom slávenia Eucharistie sa sestry zúčastnili malej ceremónie privítania, počas ktorej generálna predstavená M. Miriam Claire Kowal so svojimi radkyňami dala každej účastníčke kapituly a pomocníčkam tzv. „šál modlitby“ s logom a dátumom kapituly ako symbol zjednotenia.
Po ukončení slávenia Eucharistie každá z kapitulárnych sestier prijala horiacu sviecu. Kráčajúc tak v procesii sme sa vrátili do kapitulárnej miestnosti v ukrajinskom Inštitúte Pokrova Presvätej Bohorodičky. Nasledovalo posvätenie kapitulárnej miestnosti, po ktorom vladyka Cyril vyzval každú sestru po mene, aby priniesla svoju horiacu sviecu ako symbol svetla, ktoré prináša a chce vkladať do priebehu celej kapituly. Vladyka Cyril podotkol, že „zavolať niekoho po mene znamená poznať ho, vedieť o ňom..., nech nás teší skutočnosť, že pre Boha nie sme masa, ale ktosi koho On dobre pozná a prijíma ako jedinečnú a konkrétnu bytosť. Po mene sme boli povolané k životu a tiež musíme pamätať, že príde čas, keď budeme pozvané, opäť po mene, zodpovedať sa pred Božou tvárou...“
Otvorenie kapituly bolo zavŕšené slávnostným obedom.
Prvé oficiálne zasadanie sa začalo o 16.00 hod., kde predsedajúca generálna predstavená M. Miriam Claire Kowal oficiálne vyhlásila X. Generálnu kapitulu za otvorenú. V rámci tohto zasadania nasledovalo privítanie účastníčok kapituly a predstavenie tém a úloh kapituly. Po tomto kroku M. Miriam Claire odovzdala koordinovanie kapituly pomocníčke sr. Katherine DuVal SSND, ktorá sestrám predstavila rôzne procedúry kapituly, nevyhnutné na jej efektívny priebeh. Potom sestry potvrdili dve sekretárky a dve pomocníčky navrhnuté generálnou kúriou.

--> Fotogaléria

 
Pascha

Christos voskrese!
Voistinu voskrese!  

„Anjel pri hrobe povedal svätým ženám,
ktoré prišli s voňavkami:
Vonné masti patria zosnulým,
ale Kristus je nesmrteľný.   
Preto volajte: Pán vstal z mŕtvych
a daroval svetu veľké milosrdenstvo.“

Požehnané a milostiplné sviatky Paschy,
radosť, pokoj a pravý život
od Vzkrieseného Pána
Vám prajú a vyprosujú

sestry baziliánky

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky

12. 3. 2018: Výlet do Tatier – zážitky aj vo fotogalérii

14. 2. 2018: Deň zasvätených košickej eparchie – aj s fotogalériou

13. 2. 2018: Odpustová slávnosť troch svätiteľov – aj vo fotogalérii

13. 2. 2018: Duchovná obnova pred sviatkom sv. Bazila – aj s fotogalériou

5. 2. 2018: Doplnené informácie o koledníkoch Dobrej noviny a závere roka 2017 s mladými v Trebišove – aj s fotogalériami

 

Staršie