Generalát, Rím

Dôležité

 

Generálna kapitula
Generálna kapitula vyjadruje kolegialitu na najvyššej úrovni Rádu. V čase zasadania je najvyššou zákonodárnou autoritou v Ráde a má plnú moc rozhodovať podľa predpisov cirkevného práva a Konštitúcií.
Riadnu generálnu kapitulu zvoláva generálna predstavená každých šesť rokov. (Konštitúcie b. 116, 117)


Provinciálna kapitula
Provinciálna kapitula je podstatným vyjadrením kolegiality. Vyzýva každú sestru priamo alebo nepriamo k účasti na rozhodovaní.
Keď zasadá, je najvyššou autoritou v provincii a má právo zostavovať štatúty, ktoré musia byť potvrdené generálnou predstavenou a jej radou.
Predstavená provincie zvoláva provinciálnu kapitulu každých päť rokov. (Konštitúcie b. 154, 155)

 

 
Veľký pôst

"Pretože sme sa nepostili, stratili sme raj. Postime sa teda, aby sme sa tam opäť mohli vrátiť! sv. Bazil Veľký

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky